Mats Brännström

Mats Brännström

Mats Brännström

Professor and Chairman Department of Obstetrics & Gynecology Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

President International Society of Uterus Transplantation (ISUTx)